Privacyverklaring

Via de diensten van ZINZA worden privacygevoelige gegevens, oftewel persoonsgegevens verwerkt. Deze privacyverklaring is opgesteld om je te informeren over hoe wij met persoonsgegevens omgaan. 

ZINZA, gevestigd aan de Wilhelminalaan 2A 1623 MA Hoorn, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Jennifer Kamstra is de functionaris gegevensbescherming van ZINZA. 

Bereikbaar via: E-mail: info@zinza.nl / Telefoon: 0626280855

Persoonsgegevens die wij verwerken
ZINZA verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de gewone persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Geslacht
– Pasfoto
– ID-bewijs
– Interessegebieden
– Opleidingsinformatie
– Werkervaring
– Werkgever
– Bankgegevens
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op Pluform aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
ZINZA verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van jouw betaling > grondslag: wettelijke verplichting
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren > grondslag: toestemming
  • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten: > grondslag: toestemming
  • ZINZA verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte > grondslag: wettelijke verplichting

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
ZINZA maakt gebruik van een Curriculum Vitae of intakeformulier waarin gegevens zijn opgenomen met als doel een beter beeld te krijgen van de problematiek / jouw achtergrond en om je gerichter te kunnen helpen. Ten behoeve van een effectief en efficiënt coachingstraject maakt ZINZA tevens gebruik van reflectieverslagen en een coachovereenkomst, waarin mogelijk ook bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens zijn opgenomen over je problematiek/achtergrond. > grondslag: toestemming

Geautomatiseerde besluitvorming
ZINZA neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ZINZA) tussen zit. ZINZA gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Niet van toepassing.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
ZINZA bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Concreet: de gegevens van bestaande cliënten worden niet langer bewaard dan twee jaar na afloop van de laatstgenoten coachsessie. De gegevens van potentiële cliënten worden niet langer bewaard dan twee jaar na het eerste contact indien er geen overeenkomst tot stand komt. Er is een uitzondering: net als elke ondernemer ben ik wettelijk verplicht mijn administratie, inclusief facturen met adresgegevens, zeven jaar te bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden
ZINZA verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. ZINZA blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Daarnaast verstrekt ZINZA jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

  • Belastingdienst t.b.v. het voldoen aan een wettelijke verplichting > grondslag: toestemming, overeenkomst, wettelijke verplichting. Persoonsgegevens: naam, adres, postcode woonplaats. Zie tevens het privacybeleid van de Belastingdienst.
  • Google Analytics t.b.v. de analyse van bezoekgegevens website ter verbetering website en ter optimalisatie diensten > grondslag: toestemming. Diverse persoonsgegevens die in het privacybeleid van Google Analitics zijn omschreven
  • 123-Webhost t.b.v. website hosting > grondslag: toestemming. Diverse persoonsgegevens die in het privacybeleid van 123-Webhost zijn omschreven
  • Pluform t.b.v. communicatie coaching > grondslag: toestemming. Diverse persoonsgegevens die in het privacybeleid van Pluform zijn omschreven

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
ZINZA gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Social media en Whatsapp

Je kunt er voor kiezen om met ons contact op te nemen via onze social mediapagina’s zoals Facebook, LinkedIn, Google+ of via WhatsApp. Wanneer je ons volgt op een van deze social media kanalen of contact met ons opneemt, krijgen wij mogelijk toegang tot een deel van je profielgegevens. Op de gegevens die wij van je krijgen via deze platforms is deze privacyverklaring van toepassing. Het gebruik van social media zelf is je eigen verantwoordelijkheid. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op hoe social mediaplatforms omgaan met de door jouw verstrekte data. Lees daarom de privacyverklaring van het social mediakanaal door.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@zinza.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

ZINZA wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
ZINZA neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@zinza.nl